цени

ДВ 2011

Измененията в ЗЛПХМ и цените на лекарствата

Измененията в ЗЛПХМ (ДВ 60/05.08.2011) засягат не само цените на лекарствените продукти , затова бих искала да направя един кратък преглед на по-важните от тях. Нова възможност за лечение Когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна–членка…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010  за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване  Постановлението на МС: определя обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО Приложение1 -…

Мария Радева|Автор