реклама на лекарства

ДВ 2011

Изменения за клиничните проучвания, рекламата, мострите и даренията на лекарствени продукти

Обнародваните в ДВ 60/05.08.2011 изменения в ЗЛПХМ, са свързани основано с цените на лекарствата и регистрацията на аптеките и дрогериите, но засягат и някои други аспекти от регулацията във фармацевтичния сектор като: Лечебни заведения, в които се провеждат клинични изпитвания Рекламата на лекарствените продукти Предоставянето на мостри от лекарства Дарения на лекарства Провеждане на клинично…

Мария Радева|Автор