придружаващо заболяване

Санкции

Придружаващите заболявания в обема на клиничната пътека

Съгласно чл. 219 от НРД 2010  НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Неизпълнението на това изискване е често прилагано основание за налагане на административни санкции. В този смисъл е и решение на РС – Враца (НАХД № 1157/2010),…

Мария Радева|Автор