повторност

Актуална информация

Една или повече санкции при идентични нарушения

Новият ред за налагане на санкции на лечебните заведения, считано от 01.01.2010, на пръв поглед е по-благоприятен в сравнение със съществувалите преди това санкции в НРД. ЗЗО предвижда по-ниски по размер глоби и имуществени санкции. Това обаче се оказа капан за лечебните заведения и ниския размер на санкцията от 50 лева например, умножена по десет…

Мария Радева|Автор
11 апр. 2011

Повторни нарушения – по-високи санкции

По смисъла на ЗЗО повторно административно нарушение е такова, извършено в едногодишен срок след влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение. Правилото е, че за повторни администативни нарушения се налагат по-високи санкции.  Кога административното нарушение е извършено в повторност?

Мария Радева|Автор
2 ян. 2011

Санкциите на ЛЗ през 2011 с по-високи размери

 Със закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обнародван в ДВ бр.101/2009  година се създаде нова правна уредба на контрола, осъществяван от РЗОК по отношение на изпълнение на индивидуалните договори, сключени с НЗОК. След измененията на ЗЗО, в понятието „санкции при неизпълнение на договорите” се включват качествено различни правоотношения, формирани между финансиращия…

Мария Радева|Автор