Отпадъци

Актуална информация

Нови правила за отпадъците в лечебните заведения

От 21 февруари 2015 е в сила Наредба № 1 от 9.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Наредбата въвежда нови правила за събиране и третиране на отпадъците, генерирани в лечебните заведения. Отпадъците, генерирани в лечебните заведения се класифицират в две групи: Неопасни отпадъци…

Мария Радева|Автор
24 юли 2012

Управление на отпадъците в лечебните заведения

От десет дни е в сила новият Закон за управление на отпадъците, обнародван в ДВ 53/13.07.2012. Законът, както и очакваните наредби, въвеждат нови правила относно работата с отпадъците, с цел защита околната среда и човешкото здраве. Какво е отпадък? Новият закон определя като отпадък всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява…

Мария Радева|Автор