осигуряване

Трудово и осигурително право

Промяна на наредби, свързани с осигуряването

В ДВ 17/2014 са обнародвани поредица от изменения в подзаконовите нормативни актове, регулиращи осигурителните отношения. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Със задна дата, считано от 01.01.2014, се променят задълженията на осигурителя в случай на трудова злополука. По досегашния ред когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност,…

Мария Радева|Автор