обжалване

Читателски въпроси

Разноски при отменено наказателно постановление

Лекарите, както и лечебните заведения са субекти на наказателно - административна отговорност. Различни органи – РЗОК, РЗИ (бившите РЦЗ и РИОКОЗ), ИА МО и др. налагат глоби и имуществени санкции. Не са малко случаите, в които обжалваните наказателни постановления са отменяни от съда. В отговор на поредица от запитвания е настоящата публикация за разноските в…

Мария Радева|Автор
6 май 2011

Окончателно: лекарите без специалност не могат да дежурят самостоятелно

Лекарите без специалност работят само в присъствието на лекар – специалист. Това е окончателното решение на Административен съд – Варна (КНАХД 660/2011). Предисторията и решението на Районния съд При извършена проверка от ИАМО е установено, че в СБАЛК през месец март 2010 е възприета практиката нощните дежурства  да се осигуряват от лекари без специалност  и…

Мария Радева|Автор
21 мар. 2011

Обжалване резултатите от конкурс

В здравеопазването, както и във всяка друга икономическа сфера, конкурсът е позната форма за възникване на трудовото правоотношение. Конкурсни длъжности в здравеопазването Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на МС, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. В здравеопазването конкурсни длъжности, определени в различни нормативни…

Мария Радева|Автор
10 ян. 2011

Как се обжалва отказ на РЗОК за сключване на договор?

 Защитата на ЛЗ срещу отказа на директора на РЗОК за сключване на договор става особено актуална в сезона на предстоящото договаряне. В 30 дневен срок от подаване на заявлението директорът на РЗОК сключва договор или  издава заповед, с която прави мотивиран отказ в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията по НРД и критериите…

Мария Радева|Автор