НЕЛК

ДВ 2013

Промяна в подсъдността на жалбите срещу решенията на НЕЛК

С изменение в АПК (ДВ 104/2013) се променят правилата за местната подсъдност при обжалване на индивидуални административни актове. След 04.01.2014 някои от административните дела няма да се гледат от АС – София град, а от административните съдилища по места. Целта на промяната е не само да се разтовари най-големият административен съд, но и обжалването да…

Мария Радева|Автор