наркотични вещества

ДВ 2013

Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение. Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и…

Мария Радева|Автор
19 апр. 2013

Наркотични вещества – изменения

В ДВ 37/19.04.2012 са обнародвани изменения в поредица подзаконови нормативни катове, свързани с работата с наркотични вещества. На вниманието на лечебните заведения: Направени са промени в Наредба № 28 от 2001 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества Другите изменени наредби са:…

Мария Радева|Автор
28 сеп. 2011

Програми за психосоциална рехабилитация

В ДВ 75/27.09.2011 е обнародвана Наредба № 8 от 7 септември 2011 за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества Програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества са предмет на регламентация на Наредба 7/2011, обнародвана в ДВ…

Мария Радева|Автор
26 сеп. 2011

Програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

В ДВ 75 от 27.09.2011 е обнародвана: Наредба № 7/2011 за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества Новата наредба отменя Наредба № 30/2000 за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. В…

Мария Радева|Автор