медицински прегледи

Трудово и осигурително право

Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите?

Условията на работната среда имат пряко влияние върху здравето на работниците и служителите. Въвеждането на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е с оглед превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки, както и за запазване физическото и психическото състояние на работещите лица. Още преди влизане в сила на Закона за здравословни и безопасни…

Мария Радева|Автор
19 май 2011

ДВ 39 от 20.05.2011

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 са обнародвани: Изменение на Закона за медицинските изделия От 01.01.2012 Изпълнителната агенция по лекарствата ще трябва да поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет,…

Мария Радева|Автор