медицинска професия

ДВ 2011

Нова наредба в областта на професионалната квалификация

В ДВ 43 от 07.06.2011 е обнародвана Наредба № 4 от 27 май 2011 за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава…

Мария Радева|Автор