лекарствени продукти

Аргументи и коментари

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство. Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият…

Мария Радева|Автор
16 юни 2015

Централизирано възлагане на обществени поръчки в здравеопазването

Централен орган за обществени поръчки През 2011, с изменение в ЗОП, е предвидена възможността за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Два месеца след влизане на измененията в сила (26.02.2012), следва нова промяна, с която се дава възможност и на други възложители, извън органите на изпълнителната власт,…

Мария Радева|Автор
13 фев. 2015

Конституционният съд отмени текст от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С изменения в ЗЛПХМ от началото на 2014 се създаде нова правна уредба на износа на лекарствени продукти. Притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или притежател на разрешение за производство може да извършва износ на лекарствени продукти от територията на РБ. Производителите могат да извършват износ единствено на произведените от тях…

Мария Радева|Автор
5 мар. 2014

Нов списък за задължителните лекарствени продукти в ЦСМП

От края на тази седмица Центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат длъжни да поддържат в наличност лекарствени продукти по нов списък. В ДВ 18/04.02.2014 са обнародвани изменения в Наредба № 25/1999 за оказване на спешна медицинска помощ, съгласно които Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност и разпределят между екипите лекарствените продукти…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2013

Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение. Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и…

Мария Радева|Автор
19 апр. 2013

Наркотични вещества – изменения

В ДВ 37/19.04.2012 са обнародвани изменения в поредица подзаконови нормативни катове, свързани с работата с наркотични вещества. На вниманието на лечебните заведения: Направени са промени в Наредба № 28 от 2001 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества Другите изменени наредби са:…

Мария Радева|Автор