лекарства

ДВ 2013

Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение. Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и…

Мария Радева|Автор
19 апр. 2013

Наркотични вещества – изменения

В ДВ 37/19.04.2012 са обнародвани изменения в поредица подзаконови нормативни катове, свързани с работата с наркотични вещества. На вниманието на лечебните заведения: Направени са промени в Наредба № 28 от 2001 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества Другите изменени наредби са:…

Мария Радева|Автор
30 окт. 2012

Лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите

В началото на септември беше обнародвана Наредба № 3/2012 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. Наредбата е издадена на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните В днешния ДВ 83/30.10.2012 е обнародвана Наредба № 4 от…

Мария Радева|Автор
21 юни 2012

Аптеки срещу НЗОК

В ДВ 46 от 19.06.2012 е обнародвано решение на ВАС, с което е обявена нищожността на Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005 на УС на НЗОК. То само това решение да беше нищожно – но това е друг въпрос .... Ще бъде ли осъдена НЗОК за вреди? И какво от това като е обявено за нищожно…

Мария Радева|Автор
5 юни 2012

Одит на цените на лекарствата

В ДВ 42/05.06.2012 е обнародвано решението на НС за възлагане на Сметната палата извършването на одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства Сметната палата ще трябва да извърши одит на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с…

Мария Радева|Автор
23 фев. 2012

Дискриминирани ли са лицата с Болест на Алцхаймер?

С изменение на Наредба № 38/2004 (ДВ 15/21.02.2012) Болестта на Алцхаймер е включена в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК ще заплаща. Това решение идва след повече от две години административни и съдебни дела. През 2010 Комисията за защита от дискриминация установява липса на еднакъв диференциран подход при нормативното регулиране. Невключването на заболяването…

Мария Радева|Автор