конкурс

Трудово и осигурително право

Обжалване резултатите от конкурс

В здравеопазването, както и във всяка друга икономическа сфера, конкурсът е позната форма за възникване на трудовото правоотношение. Конкурсни длъжности в здравеопазването Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на МС, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. В здравеопазването конкурсни длъжности, определени в различни нормативни…

Мария Радева|Автор