Кодекс на труда

Трудово и осигурително право

Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите?

Условията на работната среда имат пряко влияние върху здравето на работниците и служителите. Въвеждането на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е с оглед превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки, както и за запазване физическото и психическото състояние на работещите лица. Още преди влизане в сила на Закона за здравословни и безопасни…

Мария Радева|Автор
13 авг. 2012

Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”

В последните дни получих поредица от запитвания защо не коментирам широко огласения в медиите Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”. Правейки предварителната уговорка, че уважавам труда на всички работещи в сферата на здравеопазването, че съзнавам ниското ниво на заплащане в сектора (умишлено спестявам квалификацията унизително), както и във всички други сфери на икономиката в страната,…

Мария Радева|Автор
23 окт. 2011

Работа от разстояние – изменение в Кодекса на труда

В ДВ брой 82 от 21.10.2011 са обнародвани изменения в Кодекса на труда. Кодексът на труда дефинира работата от разстояние. Работа от разстояние Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла…

Мария Радева|Автор