измервателни уреди

Актуална информация

Измервателни уреди, подлежащи на метрологичен контрол

 В ДВ 56 от 22.07.2011 е обнародвано изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. От 01.07.2011 клиничните стъклени живачни термометри с устройство за максимум се изключват от обхвата на наредбата. На метрологичен контрол подлежат следните измервателни уреди, използвани в медицината:

Мария Радева|Автор