ИАЛ

ДВ 2011

Изпълнителна агенция по лекарствата с увеличен щат и нова дирекция

В ДВ 83 от 25.10.2011 са обнародвани изменения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по лекарствата. Общата администрация на ИАЛ ще бъде е организирана в две дирекции (а не както до сега в три): Дирекция "Административно и стопанско обслужване" Дирекция "Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството. С 15 щатни бройки се увеличава числеността на персонала…

Мария Радева|Автор
12 авг. 2011

Изменения за клиничните проучвания, рекламата, мострите и даренията на лекарствени продукти

Обнародваните в ДВ 60/05.08.2011 изменения в ЗЛПХМ, са свързани основано с цените на лекарствата и регистрацията на аптеките и дрогериите, но засягат и някои други аспекти от регулацията във фармацевтичния сектор като: Лечебни заведения, в които се провеждат клинични изпитвания Рекламата на лекарствените продукти Предоставянето на мостри от лекарства Дарения на лекарства Провеждане на клинично…

Мария Радева|Автор