здравни изисквания

ДВ 2011

ДВ 36 от 10.05.2011 – наредби на МЗ

Брой 36 на ДВ от 10.05.2011: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях Съгласно измененията децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст,

Мария Радева|Автор
15 фев. 2011

РЗИДВ 14 от 15.02.2011 – нови обекти, контролирани от РЗИ

В ДВ брой 14 от 15.о2.2011 са обнародвани изменения в:  Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца И директорите на ДМСГ ще се атестират на всеки всеки три години, като първата следва да се извърши до 31.05.2011. Броят и видът на отделенията, както и на секторите и леглата се определят от…

Мария Радева|Автор