детски ясли

ДВ 2011

ДВ 36 от 10.05.2011 – наредби на МЗ

Брой 36 на ДВ от 10.05.2011: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях Съгласно измененията децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст,

Мария Радева|Автор