болнични

Трудово и осигурително право

Нови срокове за представяне на болничните

С промени в Кодекса за социално осигуряване, от 01.01.2013 е въведен нов срок за представянето на болничните. Задължението за представяне на болничните в НОИ вече няма да е обвързано с датите на начисляване или изплащане на трудовите възнаграждения. Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в НОИ в следните…

Мария Радева|Автор