аптека

Аргументи и коментари

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство. Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият…

Мария Радева|Автор
7 апр. 2014

Договорите между НЗОК с аптеки

Години наред си задавах въпроса за правната природа на договорите, сключвани с аптеките за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Но това е въпрос, предизвикан основни от теоретичен интерес. Санкции, налагани на аптеките Много по-сериозен и с практическо значение е въпросът за правната природа на актовете, с които се санкционират аптеките. Съдебната…

Мария Радева|Автор
29 авг. 2011

ДВ 67 – реда за сключване на договор между НЗОК и аптеките – влиза в наредба

В ДВ 67 от 30.08.2011 са обнародвани изменения на Наредба № 10 от 2009 - наредбата, която урежда условията, съгласно които НЗОК напълно или частично заплаща за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Институционализира се реда за сключване на договори с аптеки.

Мария Радева|Автор