Актуална информация

Практически съвети, приложими в ежедневната лекарска практика и дейността на лечебните заведения

Актуална информация

Ще имат ли пациентите пълно електронно здравно досие?

Указания на МЗ от 15.06.2023 г. за въвеждане на информация в НЗИС В публикация от май 2022 посочих, че пациентското досие, представляващо част от информационната система на НЗОК, макар и добре работещо, е непълно от гледна точка на разглеждания тук проблем. То е непълно, защото здравните записи, изграждащи пациентското досие на НЗОК, се генерират единствено…

Мария Радева|Автор
14 юни 2023

Могат ли фелдшерите да регистрират практика за здравни грижи?

Законът за лечебните заведения предвижда възможността като лечебни заведения за извънболнична помощ да бъдат създавани амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат: индивидуална практика за здравни грижи и групова практика за здравни грижи (чл. 8, ал. 1, т. 5). Съгласно чл. 18а от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за здравни грижи…

Мария Радева|Автор
7 май 2023

Медицински дейности, за които плаща държавата

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването, пряко от пациентите. Наредба № 3 от 05.04.2019 г. определя  медицинските дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения. Внимание! Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, за…

Мария Радева|Автор
8 май 2019

Трябва ли декларирам действителен собственик?

В момента, в който хиляди юридически лица си задават въпроса следва ли да декларират действителен собственик, предвид крайния срок – 31 май – законодателят изненада голяма част от тях със странна законодателна техника. Малко предистория С влизане в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари се въведе задължение за деклариране на действителен собственик.…

Мария Радева|Автор
2 окт. 2018

Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие. Минималните лимити зависят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например лекарите със специалност Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина, Професионални болести, както и лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките са първа група.…

Мария Радева|Автор
10 юни 2018

Болниците задължително определят длъжностно лице по защита на личните данни

С влизането в сила на Регламент 2016/679 (Общият регламент относно защитата на данните) една абревиатура придоби особена актуалност - ДЛЗД (длъжностно лице по защита на личните данни). Идеята на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е, чрез изискванията за назначаване, длъжност и задачи, да превърне ДЛЗД във важен фактор в новата система за управление…

Мария Радева|Автор