ДВ 2010

Промени през 2010 в законодателството свързано с упражняване на лекарската професия и регулиране системата на здравеопазването

ДВ 2010

Излезе последният брой на ДВ за 2010

       Излезлият днес 30.12.2010 извънреден брой на ДВ 102 е последният за 2010.  В броя е поместено съдържание и справочник на обнародваните актове в ДВ за цялата 2010.  Изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и  критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004

  В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 40/ 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК   Наредбата дава легални дефиниции на понятията:  “Дежурен кабинет” е структура на лечебните заведение,

Мария Радева|Автор
20 дек. 2010

ДВ 100 от 21.12.2010 – изменения в реда за заплащане на лекарства

С Наредба № 38 от 2004  е определен списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.  Изменения, публикувани в ДВ 100/21.12.2010:  Считано от 01.01.2011 НЗОК:

Мария Радева|Автор
16 дек. 2010

ДВ бр.99 от 17.12.2010 – държавния бюджет и решение на ВАС

В ДВ бр. 99 от 17.12.2010 е обнародван Закона за държавния бюджет за 2011   Обнародвано е Решение на ВАС по адм. дело № 9627/2009, образувано по жалба на БЛС против разпоредби от Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 на УС на НЗОК. С решението се:

Мария Радева|Автор
14 дек. 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – бюджета на НЗОК и изменения в Закона за здравето и ЗЗО – част III

„Скрити” в  параграф 102 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение на Закона за здравето са обнародвани изменения в ЗЗО, които са основа за промяна в определянето цените на НЗОК и отстъпление от договорното начало.

Мария Радева|Автор
14 дек. 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – Регионална здравна инспекция

С измененията на Закона за здравето се институционализира новата администрация в здравеопазването - Регионална здравна инспекция. Новата инспекция ще бъде структурирана от преобразуването на съществуващите РЦЗ и РИОКОЗ. В срок от един месец от влизането в сила на закона  МС ще трябва да издаде  постановление за преобразуването.

Мария Радева|Автор