Мария Радева

Аргументи и коментари

Какво означава медицинско лице?

Медицинско лице Понятието медицинско лице, колкото и да е познато, както  широко използвано, толкова е и неясно от правна гледна точка. В системата на здравеопазването съществуват различни професии, с ясно определена професионална компетентност и отговорност. При използването на обобщаващи понятия, каквото е понятието медицинско лице, същите следва да бъдат изрично дефинирани. Въпреки съществуващата неяснота, понятието…

Мария Радева|Автор
16 юни 2023

Ще имат ли пациентите пълно електронно здравно досие?

Указания на МЗ от 15.06.2023 г. за въвеждане на информация в НЗИС В публикация от май 2022 посочих, че пациентското досие, представляващо част от информационната система на НЗОК, макар и добре работещо, е непълно от гледна точка на разглеждания тук проблем. То е непълно, защото здравните записи, изграждащи пациентското досие на НЗОК, се генерират единствено…

Мария Радева|Автор
14 юни 2023

Могат ли фелдшерите да регистрират практика за здравни грижи?

Законът за лечебните заведения предвижда възможността като лечебни заведения за извънболнична помощ да бъдат създавани амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат: индивидуална практика за здравни грижи и групова практика за здравни грижи (чл. 8, ал. 1, т. 5). Съгласно чл. 18а от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за здравни грижи…

Мария Радева|Автор
7 май 2023

Медицински дейности, за които плаща държавата

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването, пряко от пациентите. Наредба № 3 от 05.04.2019 г. определя  медицинските дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения. Внимание! Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, за…

Мария Радева|Автор
18 мар. 2023

Нови правила за представителните пациентски организации

Ще станат ли по-активни пациентските организации и ще излязат ли от анонимност областните им структури? Представителни организации за защита правата на пациентите са фондации или сдружения, които  имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти, но които отговарят и на определени други условия. Какъв е смисълът една пациентска организация да бъде призната…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2023

Удължаване срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане е извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ, през февруари. (информация на НОИ) Правилото: Нови…

Мария Радева|Автор