Мария Радева

Актуална информация

Медицински дейности, за които плаща държавата

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването, пряко от пациентите. Наредба № 3 от 05.04.2019 г. определя  медицинските дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения. Внимание! Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, за…

Мария Радева|Автор
18 мар. 2023

Нови правила за представителните пациентски организации

Ще станат ли по-активни пациентските организации и ще излязат ли от анонимност областните им структури? Представителни организации за защита правата на пациентите са фондации или сдружения, които  имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти, но които отговарят и на определени други условия. Какъв е смисълът една пациентска организация да бъде призната…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2023

Удължаване срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане е извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ, през февруари. (информация на НОИ) Правилото: Нови…

Мария Радева|Автор
Наредба за медицинската експертиза
11 мар. 2023

Отново някои правила за издаването на болнични листи

Мога ли да откажа получаването на болничен лист? Едни от най-честите въпроси, които ми се задават са свързани с болничните листи. За улеснение на осигурените лица, отново обобщавам някои основни правила при издаването на болнични листи. Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2023

Кога заповедта за дисциплинарно наказание е мотивирана?

Възможно ли е работодател да твърди, че служителят е извършил поредица от нарушения на трудовата дисциплина и въпреки това наложеното дисциплинарно наказание – уволнение – да бъде отменено? Да, възможно е. И този проблем е често срещан в съдебната практика. Какво трябва да знае работодателят, за да наложи едно правилно, законосъобразно дисциплинарно наказание, което при…

Мария Радева|Автор
9 мар. 2023

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е с изменен Устройствен правилник. Промяната е обнародвана в ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г. Запазва се структурата на специализираната администрация, която е организирана в 3 дирекции. Промяната е в наименованията и функциите на дирекциите. 1. Дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения" 2. Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистираната…

Мария Радева|Автор