Трудово и осигурително право

Aптечни чанти (аптечка) на работното място

На страницата на МТСП е зададен въпрос относно това какви лекарства трябва да съдържа аптечката…

Мария Радева|Автор
27 апр. 2011

здравето на работниците

На страницата на МТСП е зададен въпрос относно това какви лекарства трябва да съдържа аптечката в производствено помещение.

Аптечките (аптечните чанти)на работното място

 Отговорът на министерството: “Чл. 242 и 243 от Наредба № 7 от 23 септември 1999  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване въвеждат изискването за осигуряване на стаи за първа помощ, както и на лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, означени с установените знаци, на местата, където работните условия го изискват. За ефективното оказване на първа долекарска помощ, се осигуряват аптечки или аптечни чанти, комплектовани с медикаменти в зависимост от рисковите фактори на съответната трудова дейност, съгласно чл. 4 от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13 октомври 1994 г., обн. ДВ, бр. 89 от 1994 г.) Окомплектоването на аптечките или аптечни чанти се извършва с лекарствени и превързочни средства, и други материали, в съответствие с глава ХІІІ от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа..”

 Макар и доста остаряла нормативната уредба е действаща и следователно задължителна.

Пълен текст на  Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работатук 

Неактуалността на нормативната уредба е констатирана и от лицето, задаващо въпроса: “Благодаря за указанията относно съдържанието на лекарствените продукти и аптечките, но моля да ни посъветвате къде да намерим аналгин хинин, амидофен, аерон, кофенал, тинктура антиколерика, небацетин пудра,а нтидот.Долин шприц. Обърнете внимание, че въпросните лекарства отдавна са спряни от употреба!Трябва да се промени нормативната база!”

 Отговорът на министерството: “Службата по трудова медицина, в състава на която има задължително лекар, би могла да Ви консултира за подходящи заместители на препоръчаните лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, които са спрени от употреба. Необходимостта от актуализация на Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа следва да се прецени и е от компетенциите на МЗ”

 Публикуваните тук отговори са от март и април  2011

Кой нормативен документ задължава работодателя да осигури аптечка

2 comments

 • Здравейте,

  на моето работно място няма аптечка, както се изисква по закон.
  Питах моята мениджърka дали ще може да се сложи, още миналата седмица.
  През това време аз се разболях а тe ми бяха обещали, че до днес щеше да има аптечка.
  Аптечката я няма, аз си лекарства от нас и всички идват при мен и си взимат. Днес пак питах дали и кога ще имаме аптечка и отговорът бе „амa сериозно ли?“

  може ли да ми кажете, какво трябва да направя в този случай?

  Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Задълженията на работодателя се контролират от Инспекцията по труда.
   Това, което може да направите е да подадете жалба.
   Вие няма как да принудите работодателя да изпълнява своите задължения – или ги изпълнява доброволно или след намеса на Инспекцията по труда.

Напишете коментар