Актуална информация

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2018

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар

Хронологията – решението на НС на НЗОК и неговото обжалване

# На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015. С това решение, на основание Закона за здравното осигуряване, Правилника за устройство и дейността на НЗОК и Закона за бюджета на НЗОК за 2015 Надзорният съвет:
по т. 1 Приема Правила и условията и реда за определяне и изменение на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т.2 за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 1 ред 1.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015
по т. 2 Приема да се разпределят до 95% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение
по т. 3 Приема да се разпределят до 90% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна медицинска помощ

#Решението на НС на НЗОК е обжалвано от „МБАЛ Пулс” АД пред Административен съд София – град. Решението на съда е постановено на 29.08.2016.
# Първоинстанционното решение е обжалвано пред ВАС и от двете страни – МБАЛ и НЗОК.
# Решението на ВАС е от 12.01.2018

Съдебните решения

Жалбата на лечебното заведение е подадена срещу решението на НС на НЗОК в цялост – т.е. атакувани са решенията и по трите точки.
Както АС София – град, така и ВАС, отхвърлят жалбата срещу решението по т.1. Правилата и условията и реда за определяне и изменение на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т.2 за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 1 ред 1.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015 са законосъобразни се казва в съдебните решения
В частта по т. 1 решението на НС на НЗОК не е нищожно тъй като с разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г. изрично се предвижда, че НС на НЗОК разполага с правомощие да приеме правила за условията и реда за определяне на изменение на стойностите по ал. 1, т. 1 и 2 годишни общи стойности на разходите на всяка РЗОК и на разходите на изпълнителите на БМП. Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗБНЗОК за 2015г. разпределението обаче следва да се извърши в рамките на приетите със закона стойности по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3.6, т. 1.1.3.7 и т. 1.1.3.8.
С решенията си и двете съдебни инстанции приемат, че по отношение на решението по т. 2 и 3 е нищожно, че НС на НЗОК няма компетентност да намалява размера на определения със закон бюджет по чл. 1, ал. 2 редове 1.1.3.6, ред 1.1.3.7 и ред 1.1.3.8.
Със Закона за бюджета на НЗОК всяка година се посочват диференцираните разходи на здравно осигурителните плащания. Тези диференцирани плащания, предвидени със закон, не могат да бъдат променени от НС на НЗОК по отношение на тяхната стойност за изплащане на конкретните изпълнители на болничната помощ. Няма разпоредби в ЗБНЗОК за 2015, съгласно които да се предвижда такова правомощие.
Решението на НС на НЗОК по точки 2 и 3 разпределя средства, отпуснати на НЗОК за 2014 като в този закон също няма разпоредби, които да овластяват НС на НЗОК да намалява/променя/ диференцираните разходи за болнична помощ. При тези констатации, още по малко основание има, НС на НЗОК да намалява разходите за предходната година, също определени със закон – като се позовава на правно основание закон от следващата година ЗБНЗОК за 2015, който няма за предмет и не урежда бюджета за 2014.

Оставете първия коментар