Актуална информация

Ще имат ли пациентите пълно електронно здравно досие?

Указания на МЗ от 15.06.2023 г. за въвеждане на информация в НЗИС В публикация от…

Мария Радева|Автор
16 юни 2023

Указания на МЗ от 15.06.2023 г. за въвеждане на информация в НЗИС

В публикация от май 2022 посочих, че пациентското досие, представляващо част от информационната система на НЗОК, макар и добре работещо, е непълно от гледна точка на разглеждания тук проблем. То е непълно, защото здравните записи, изграждащи пациентското досие на НЗОК, се генерират единствено за дейностите, попадащи в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Предвиденият начин за създаване на здравните записи в НЗИС следва да преодолее сега съществуващата непълнота в пациентското досие на НЗОК.

Електроните здравни записи и електронното здравно досие

НАРЕДБА № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, обнародвана в края на 2022, влезе в сила от 01.01.2023 г.

До този момент основно дейностите, платени от НЗОК, бяха подавани към НЗИС.

Спорадично прегледи, изследвания, дейности, платени от пациентите, са отразени в НЗИС. Така електронните здравни досиета оставаха непълни.

С днешна дата, МЗ изпрати изрични указания чрез РЗИ до лечебните заведения за стриктно създаване на електроженни здравни записи със структурирана информация в НЗИС за всеки пациент и всяка дейност, независимо от източника на финансиране.

Указанията, подписани от главния секретар на МЗ, гласят следното:

На основание чл. 28г и чл. 28д от Закона за здравето е утвърдена Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, обн. ДВ бр. 103 от 24.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г. Съгласно разпоредбите на тази наредба, медицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да оформят електронния здравен запис за всяка една от извършените в лечебните и здравните заведения дейности.
Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от визираната наредба електронният здравен запис представлява структура от данни за всяка една от извършените от медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения дейности, с които се създава или използва здравна информация за гражданина или които са относими към неговото здравно състояние, независимо от неговия здравен статус и източника на финансиране на съответната дейност, като медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни за оформят електронния здравен запис като стандартизиран електронен документ със структурирана информация в НЗИС чрез интегрираните софтуерни платформи/специализирани медицински софтуери на лечебните и здравните заведения и съобразно индивидуална автоматизирана оторизация в НЗИС.
Съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 от наредбата лечебните и здравните заведения предоставят изготвената от тях здравна документация към НЗИС във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и с поставен електронен печат, когато е приложимо.
В Министерството на здравеопазването са постъпили сигнали, че след влизането в сила на наредбата за работа с НЗИС, лечебните заведения изпращат към НЗИС информация за извършени прегледи, изследвания и хоспитализации по линия на задължителното здравно осигуряване – заплащани от НЗОК, но не представят в системата данни за извършени дейности, заплатени от пациентите. По този начин в пациентските досиета на гражданите не се попълват данни за извършени медицински дейности на пациентите в случаите, когато тези дейности се заплащат от пациента.
Това от една страна води до сериозни липси на информация в пациентското досие, което може да затрудни лечението на пациента, като от друга страна не предоставя възможност за обработка на медико-статистическа информация – за разпространение на заболявания, наличие на свободен леглови фонд в лечебните заведения за болнична помощ и др. Не на последно място, това касае и дейности, заплатени от пациенти с доброволни здравни застраховки, за които от дружествата за доброволно здравно осигуряване се изисква предоставяне на информация за проведените лечебно-диагностични дейности.
От „Информационно обслужване“ АД имаме уверението, че от технологична гледна точка са осигурени необходимите инструменти за въвеждане на данни в НЗИС от лечебните заведения и медицинските специалисти, които не са договорни партньори на НЗОК и/или извършват дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Предвид гореизложеното, моля в спешен порядък да информирате всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведеното от началото на тази година нормативно задължение за оформяне на електронен здравен запис за всяка една от извършените в лечебните заведения дейности в изпълнение на разпоредбите на Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система.
В случай на констатирани затруднения, свързани с организационни и технически условия за изпълнение от страна на лечебните заведения и техните медицински и немедицински специалисти на въведеното им с наредбата задължение за създаване на здравен запис за всяка дейност, извършена по отношение на пациента, следва да ни информирате своевременно.

2 comments

 • Кръстю Кръстев

  Каква „здравна информация“ трябва да представи пациенти при встъпването в лечение в лечебно заведение за извънболнична помощ, например, дентално лечение? Необходимо ли е да се предоставят три имена и ЕГН или може, например, само две имена и рождена дата? Има ли закон или наредба, които изрично упоменават вида информация, която лечебните заведения могат да събират (имена, ЕГН, адрес, имейл, телефон и пр.). Има ли наредба, която задължава лечебните заведения да събират тази информация заради НЗИС, например?

  • Мария Радева

   Здравейте! Краткият отговор (без да е изчерпателен) е „не, няма подобен нормативен акт“. Винаги съветвам клиентите си – събирайте такава лична информация (тук не визирам здравната информация) каквато ви е необходима, без да е излишна. Имена, ЕГН – за мен е задължително. В противен случай как безспорно ще се идентифицира пациента? Адрес, телефон – лечебните заведения изискват подобна информация, за да имат връзка с пациентите си.
   Пациентът е свободен да откаже предоставянето на подобна информация, затова и лечебното заведение е свободно да откаже или не предоставянето на медицинска услуга (изключва спешността). За да няма недоразумения подобни въпроси – какви данни изискват лечебните заведения и дали пациентът е съгласен или не да ги предостави се решават в началото.
   За да знаете какви данни се събират в НЗИС отворете пациентското си довие и сам ще с уверите изискват ли се имена, ЕГН, адрес и др. – и дали тяхното посочване в системата е задължително или не.

Напишете коментар