ДВ 2011

Цените на лекарствените продукти

От 20.12.2011 се отменят: Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на…

Мария Радева|Автор
20 дек. 2011
Регулиране цените на лекарствата

От 20.12.2011 се отменят:
Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък
Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствените продукти

В ДВ 100/20.12.2011 е обнародвана Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране

Наредбата определя:
1.условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащани с публични средства;
2. условията и редът за регулиране на пределните цени на лекарствените продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък, но са с едно и също активно вещество по международно непатентно наименование (INN), което е включено в списъка, при продажбата им на дребно;
3. условията и редът за регистриране на цените на лекарствените продукти, отпускани по и без лекарско предписание;
4. условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от ПЛС;
5. условията и редът за утвърждаване, отменяне или изменяне на фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети;
6. условията и редът за работа на Комисията по цени и реимбурсиране.

Оставете първия коментар