ДВ 2011

Измененията в ЗЛПХМ и цените на лекарствата

Измененията в ЗЛПХМ (ДВ 60/05.08.2011) засягат не само цените на лекарствените продукти , затова бих…

Мария Радева|Автор
8 авг. 2011

Измененията в ЗЛПХМ (ДВ 60/05.08.2011) засягат не само цените на лекарствените продукти , затова бих искала да направя един кратък преглед на по-важните от тях.

Нова възможност за лечение

Когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна–членка на Европейския съюз, разрешен е за употреба по реда на ЗЛПХМ, но не се разпространява на българския пазар.
Ежегодно, по предложение на лечебните заведения за болнична помощ и след становище на съответния национален консултант по профила на заболяването, министърът на здравеопазването утвърждава списък на тези лекарствени продукти, който се публикува на страницата на МЗ и съдържа информация за:

 • код по анатомо-терапевтично-химичната класификация;
 • международно непатентно наименование, към което принадлежи продуктът;
 • заболяване по МКБ;
 • лекарствена форма и количество активно вещество;
 • допълнителна информация.

Лекарственият продукт ще се доставя по специална поръчка на лечебно заведение за болнична помощ при условия и по ред, определени с наредба. Ръководителят на съответното лечебно заведение носи отговорност за прилагането на лечението със съответното лекарство.

Регулиране на цените на лекарствата

Цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и с публични средства, се регулират от държавата, в съответствие с най-ниските референтни цени от държави членки.

Съгласно измененията в ЗЛПХМ, държавата регистрира максимални продажни цени на дребно на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, извън тези, включени в ПЛС, и на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание. Цената на лекарствата, определена по този ред, е и пределна цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Пределната цена на лекарствен продукт, който не е включен в ПЛС, но е с едно и също активно вещество по международно непатентно наименование, което е включено в списъка, с изключение на продуктите, заплащани със средства на лечебните заведение, се регулира при условия и по ред, определени с наредба на МС.

Комисия по цени и реимбурсиране:

Комисията по цените на лекарствените продукти – остава в историята.
Създава се Комисия по цени и реимбурсиране, чиито състав се определя с решение на МС по предложение на министъра на здравеопазването и включва: петима представители на МЗ, петима представители на НЗОК, по един представител на МФ, БЛС и БЗС. Дейността на Комисията по цени и реимбурсиране се обезпечава от специализираните администрации на МЗ и НЗОК.

Дейности на Комисията по цени и реимбурсиране

Сред основните дейности на новата комисия по цени и реимбурсиране на лекарства са:

 • утвърждава, отказва да утвърди, изменя или заличава цена на лекарствените продукти;
 • регистрира, отказва да регистрира, изменя или заличава цена на лекарствените продукти;
 • утвърждава, отказва да утвърди, изменя или заличава цена на лекарствените продукти;
 • утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети при условия и по ред, определени с наредба;
 • включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък;
 • поддържа и актуализира Позитивния лекарствен списък.

Комисията по цени и реимбурсиране публикува информация за дейността си на интернет страницата на МЗ. Изготвя на всеки 6 месеца доклад за дейността си до МС, който се публикува на интернет страницата на МЗ.

Позитивен лекарствен списък (промени)

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и от бюджета на лечебните заведения.

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, класифицирани по фармакологични групи съгласно кода по анатомо-терапевтично-химичната класификация, със съответните международни непатентни наименования, принадлежащите към тях наименования, със съответната дефинирана дневна доза, регулирана цена, пределна цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, референтна стойност за дефинирана дневна доза, стойност на опаковката, изчислена на база референтна стойност за дефинирана дневна доза и ниво на заплащане, необходими за лечението им, както и заболявания по МКБ.

При профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация, със средства от републиканския бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване могат да се заплащат лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в ПЛС.

4 comments

 • Здравейте госпожо Радева,aредби,Инструкции и т.н.НО може ли да ме осветлите
  кои са тия личности в Комисията по ценообразуването и реимбурсация на лекарстве
  нети средства – съответни представители на МЗ,НЗОК,МФ,БЛС и както сте писали
  някакъв чиновник от някаква Агенция по ценообразуването утвърждава,изменя или
  отказва изменения по такова ценообразуване.И другия въпрос защо и по какъв
  повод от преди няколко месеца и на база на конкуренция ли,частни търговски
  интереси ли лекарството Зопиклон-Токеда скочи от 5,10 лв. на 6,50 лв. то е
  със лекарска рецепта-в ПЛС най-вероятно е и неговата цена в този списък как е
  поставена като фиксирана минимална или е като фиксирана максимална.Говоря за
  скока на цената по аптека“Марешки“-който от преди години си спечели славата
  във Варна на търговец на най-евтините лекарствени продукти,а в настоящия
  момент са аптеки“К-КРЕС“,но и те в последно време повишиха цените.Говори се
  по сайтове че в горната Комисия има роднини на господин Марешки,но най-
  вероятно има и други роднини на собственици на аптеки.Знаете за скандала преди година за лекарства в съседна Гърция по-евтини от същите в България.
  Това не е ли корупция в тая Комисия по ценообразуването.А да не говоря какво
  ми каза представителя на BAYERN в София,че като сключвали Договора с произво-
  дителя той поставил условия за продажбата на неговите продукти на точна мини-
  мална цена без да се съобразява с покупателната способност на българина и ако
  не се съгласят нашите той отказва такъв Договор-това прилича на рекет или
  по-грозния вариант съгласяването се придружава с рушвет/комикионна/ и лекар-
  ството започва да се продава на българския пазар с надута изкуствено цена за да се избие рушвета – май това е най-актуалното в последните години за да
  вървят „инвестициите“ в България.Моля отговорете ми на тези простички въпроси.
  09.04.2015г.
  гр.Варна С уважение:Лузев,Н.А.

  • Мария Радева

   На първо място ще помоля когато задавате въпрос или споделяте мнение, моля Ви не използвайте името и собствения ми e-mail. Само за яснота – този въпрос не е зададен от мен, а от читател, който е използвал името ми.

   По отношение на въпросите Ви:

   1. Ако ви интересуват кои са конкретните лица – можете да получите информацията по съответния ред.

   2. Когато пиша дадена публикация – аз не си измислям, а цитирам, съответно анализирам посочените правни норми.

   3. Моля Ви въздържайте се от посочване на конкретни имена. Не желая сайтът ми да става трибуна за разчистване на лични сметки.

   Ако смятате, че някоя аптека не спазва правилата сигнализирайте за нарушението ИАЛ.

Напишете коментар