Санкции

Хоспитализация – задължително след документирана необходимост

Районен съд – Разград (НАХД 1106/2010) е потвърдил наказателно постановление, с което на ОПЛ е…

Мария Радева|Автор
12 апр. 2011

Районен съд – Разград (НАХД 1106/2010) е потвърдил наказателно постановление, с което на ОПЛ е наложена санкция в общ размер на 2050 лева за извършени 39 нарушения. При проверка на РЗОК е констатирано, че на повече от 30 пациенти „са издавани направления за хоспитализация, в които е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК, за които няма извършени прегледи,  обективирани в амбулаторен лист, в който  да е обоснована нуждата от болнично лечение”.

Основно съдебното решение развива мотиви относно процесуалната редовност на наказателното постановление.

По възражението, че е налице приложението на чл. 28 ЗАНН, тъй като деянията представляват маловажен случай, съдът приема, че: „Многобройността на нарушенията и факта, че част от тях са извършени при условия на повторност РРС намира за обстоятелство, сочещо висока обществена опасност на дееца, поради и което намира за неоснователно възражението, че се касае за маловажен случай.”

По възражението, че финансовият инспектор, е излязъл вън от своята компетентност, тъй като “си е позволил да коментира дейността на общопрактикуващия лекар”, тъй като жалбоподателят е бил преценил, че съответните лица се нуждаят от хоспитализация, съдът смята, че: „Процесните санкции са наложени на жалбоподателя, не защото е хоспитализирал лица които не са имали нужда от хоспитализация, а защото са извършени нарушения относно процесните документи.”

Размерът  на наложеното наказание, съдът мотивира така: „За всяко едно от нарушенията АНО (директорът на РЗОК) е наложил имуществена санкция в законовия минимум. Като е сторил това въпреки многобройността на нарушенията АНО е проявил излишен либерализъм, който е  в разрез с изискванията на чл. 12 и чл. 27 ЗАНН.”

В съдебното решение липсват мотиви относно материалната страна на извършеното нарушение, но въпреки това  изцяло е потвърдено издаденото наказателно постановление.

Съдебното решение не е влязло в сила. Делото е насрочено за разглеждане в Административен съд – Разград за 13.04.2011.

 Всички дела за 2010 по жалби срещу санкции на РЗОК можете да намерите в сборника „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”

3 comments

  • Хоспитализация – задължително след документирана необходимост“, което усложнява още повече медицинската дейност на лекаря, тъй като вместо да се съсредоточи върху лечението и прегледа на пациента, трябва да седи и да пише един, втори, трети, че и чървърти документ за едно и също нещо.

    • Мария Радева

      Тази публикация е с цел да покажа какво се случва с практиката на РЗОК и как тя е преценявана от съда, т.е. как ЛЗ да се предпазят от грешки, които могат да им струват и доста пари.
      От друга страна обаче – не съм съвсем съгласна с коментара. Първо – конкретният случай се отнася, че за въпросните хоспитализирани пациенти, ОПЛ не е издал АЛ – а къде е отразен прегледа, в резултат, на който е преценена нуждата от хоспитализация. И второ – ЛЗ по принцип са небрежни към медицинската докумнетация – а в определен момент, от това може да е спасително за тях.

Напишете коментар