ДВ 2011

Устройствен правилник на Националния център по обществено здраве и анализи – Актуално от ДВ

Новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) ще бъде с обща численост 202…

Мария Радева|Автор
9 авг. 2011

Новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) ще бъде с обща численост 202 щатни бройки. Това предвижда обнародвания в ДВ 61/09.08.2011 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА е структура на националната система за здравеопазването по проблемите на общественото здраве и осъществяваща дейности по:
1. опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите;
2. информационното осигуряване на управлението на здравеопазването;
3. провеждане на проучвания, оценки, лабораторни изследвания, експертизи, анализи и прогнози в областта на опазване на общественото здраве;
4. оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;
5. анализи, обосновки и предложения на проекти и модели за изграждането, организацията и управлението на здравеопазването;
6. разработване, въвеждане и поддържане на технологии за класификация на диагностични и лечебни дейности;
7. експертна, консултативна и методическа помощ на лечебните и здравните заведения;
8. експертна и консултативна помощ на регионалните здравни инспекции;
9. планиране и провеждане на научна, научно-приложна и учебна дейност.

Вижте пълния текст на правилника на НЦОЗА!

1 comment

Напишете коментар