Трудово и осигурително право

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

В ДВ 26/29.03.2011 е обнародван  Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен…

Мария Радева|Автор
29 мар. 2011

В ДВ 26/29.03.2011 е обнародван  Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, който праща в историята Указ № 527/1961 за установяване на трудов стаж по съдебен ред

Законът преустановява порочната практика на свидетелите с „услужлива” памет за минали събития. В бъдеще за свидетели ще се допускат само лица, притежаващи писмени доказателства относно това, че са работили или изпълнявали длъжност при същия работодател/осигурител през периода, през който е положен претендираният стаж.

По реда на този закон ще се установява трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г.; осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване; времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби.

Законът няма да се прилага за установяване на служебен стаж, както и осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка, или на лица, които полагат труд без трудово правоотношение. По реда на този закон не може да се установява размер на трудово възнаграждение и на осигурителен доход.

Искът за установяване на трудов и осигурителен стаж се предявява пред районния съд по постоянния адрес на ищеца. Задължително условие за завеждане на делото е представяне на удостоверение, че документите са загубени или унищожени.

Пълен текст на закона тук

Оставете първия коментар