Актуална информация

Управление на отпадъците в лечебните заведения

От десет дни е в сила новият Закон за управление на отпадъците, обнародван в ДВ…

Мария Радева|Автор
24 юли 2012
Oтпадъците в лечебните заведения

От десет дни е в сила новият Закон за управление на отпадъците, обнародван в ДВ 53/13.07.2012. Законът, както и очакваните наредби, въвеждат нови правила относно работата с отпадъците, с цел защита околната среда и човешкото здраве.

Какво е отпадък?

Новият закон определя като отпадък всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. С оглед това определение лечебните заведения, подобно на други субекти, произвеждат отпадъци, следователно са длъжни да предприемат съответните мерки по тяхното съхранение, предаване и т.н.. Какви ще бъдат задълженията на лечебните заведения във връзка с управлението на отпадъците ще зависи от това, как ще бъдат определени те в бъдещите наредби.

Опасни отпадъци

До този момент, по дефиниция, отпадъците, които лечебните заведения формират бяха определяни като опасни отпадъци. Има ли изменения в тази връзка?

Новият Закон за управление на отпадъците определя като опасни отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, изрично посочени в приложение № 3 към закона. Ще бъдат ли определени като опасни отпадъците на лечебните заведения, с оглед наличието на инфекциозни вещества в тях – е въпрос, който ще бъде решен с очакваните нови наредби.

Съгласно новият закон класификацията на отпадъците ще бъде определена с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването. Класификацията на отпадъците ще бъде извършена според списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци.

Подзаконовите нормативни актове по прилагането на новия закон следва да се приемат в срок до 6 месеца от влизането му в сила. Подзаконовите нормативни актове, приети на основание отменения Закон за управление на отпадъците (каквато е и Наредба № 3/2004 за класификация на отпадъците), се прилагат до издаването на новите наредби, доколкото не противоречат на този закон.

Новият Закон за управление на отпадъците указва, че предаването и приемането на опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение за съответната дейност.

2 comments

  • Здравейте Г-жо Радева,

    Ако не се лъжа преди имахте еднократна консултация със заплащане, чрез sms, но не открих информация в сайта и затова пиша тук.

    Аз съм мениджър на частен медицински център и имам следния казус: Един от нашите служители иска да работи и при нас и в държавна болница /ВМА/ От държавната болница искат първо ние да я освободим, за да могат те да я назначет съгласно Закона за държавния служител.
    Имаме ли право да я назначим отонво при нас, без да сме в разрез със закона, предвид това, че държавните служители имат право да работят на второ мяст, но отново на държавна служба.

Напишете коментар