Публикации

Удължаване срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2023

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане е извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ, през февруари. (информация на НОИ)

Правилото:

 • Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността,  до крайната дата, посочена в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
 • Преосвидетелстването на лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се извършва до изтичането на срока, за който е отпусната пенсията, след служебно повикване (чл. 30, ал. 3 от НПОС)
 • Когато лицето не се е явило пред ТЕЛК по неуважителни причини и преосвидетелстването е извършено след изтичането на срока, до който е отпусната пенсията, пенсията се възстановява в същия размер, увеличава се или се намалява от датата на освидетелстването, а се прекратява от датата, до която е била отпусната. (чл. 30, ал. 3 от НПОС)

Нови правила от 2023 г., целящи бързина на медицинската експертиза и защита правата на лицата

 • През периода на обжалване на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК лицето ползва произтичащите права от обжалваното експертно решение, като при намаляване на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, преосвидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума
 • Срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в Регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК (чл. 103, ал. 6 от ЗЗ)
 • Забавяне в медицинската експертиза е неустановяване на степента на трайно намалена работоспособност/ вида и степента на увреждане – в тримесечен срок от подаване на необходимото заявление-декларация за преосвидетелстване

Нова разпоредба –  чл. 101б от ЗЗ

 • РЗИ уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
 • Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.
 • До 20-о число на месеца информация за забавяне в медицинската експертиза и за насрочената дата за преосвидетелстване се изпраща от РЗИ на заинтересованите органи – НОИ, НЗОК, АСП, АХУ, НАП и общината по настоящия адрес на лицето. В случаите, при които няма насрочена дата, структурите на съответната РЗИ изпращат допълнително информацията за определената дата.
 • По искане на преосвидетелстваните лица РЗИ изпращат информация за наличието на забавяне в медицинската експертиза, за насрочената дата за преосвидетелстване до осигурители или други органи и организации за упражняването на права в рамките на удължения срок на инвалидност на издадените експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК.
 • Медицинската документация на лицата, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и след редовно призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК, се връща в Регионалните картотеки на медицинската експертиза, като удължаването на срока на експертното решение се счита за прекратено от датата на неявяването, за което в 14-дневен срок се уведомяват заинтересованите лица и органи за прекратяване на произтичащите от експертното решение права и подкрепа.

НОИ информира:

Възстановените пенсии за инвалидност се изплащат поетапно по списъци на Министерството на здравеопазването

Оставете първия коментар