Актуална информация

Трябва ли декларирам действителен собственик?

В момента, в който хиляди юридически лица си задават въпроса следва ли да декларират действителен…

Мария Радева|Автор
8 май 2019

В момента, в който хиляди юридически лица си задават въпроса следва ли да декларират действителен собственик, предвид крайния срок – 31 май – законодателят изненада голяма част от тях със странна законодателна техника.

Малко предистория

С влизане в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари се въведе задължение за деклариране на действителен собственик. В официална информация на Агенцията по вписвания от 11 февруари 2019 около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици в срока, регламентиран от законодателя – 01.02.2019 – 31.05.2019. Съгласно закона, фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица. Следователно всички останали, извън посочените – следва да декларират действителен собственик.

Законодателната изненада

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (?!?) са направени изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Каква е връзката на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с декларирането на действителните собственици по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари – знае единствено мъдрият законодател.

Измененията в ЗМИП

Само три са измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, но са съществени.
С промяната на чл. 63, ал. 5 значително се стеснява кръгът за лицата, които са задължени да декларират действителен собственик.
Съгласно новия текст:

Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

Следователно за всички дружества с ограничена отговорност (ООД) със съдружници само физически лица – отпада задължението за деклариране на действителен собственик, защото тези съдружници – физически лица са вписани по партидата на дружеството.

За всички лица, които са задължени за деклариране на действителен собственик – крайният срок – 31 май – остава непроменен

Оставете първия коментар