Трудово и осигурително право

Съкращение в щата

Съкращаването в щата е едно от най-често срещаните основания за прекратяване на трудовия договое, осбено…

Мария Радева|Автор
19 апр. 2011

Съкращаването в щата е едно от най-често срещаните основания за прекратяване на трудовия договое, осбено във време на финансова криза.
С решение от 02.12.2010 (към настоящия момент решението не е влязло в сила) Районен съд – Сливен е отменил заповедта за уволнение и е възстановил д-р Т. на заеманата преди уволнението длъжност “лекар” с код по НКДП 22217021 в „ С. по к. – Я.” ЕАД.

Съдебна практика за съкращаването в щата

В мотивите си съдът приема, че за да се докаже законността на  уволнението, “ответната болница следва да докаже, че към датата на прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата е било налице съкращаване на щата, поради намаления обем на работа, но и извършен обективен подбор по ясни критерии при съпоставка на професионалните качества на лекарите работещи в съответната сфера.”

Като краен резултат, отмяна на заповедта, решението на районния съд следва да бъде споделено, защото от мотивите е видно, че подбор по смисъла на КТ не е извършван. Смущаващи са мотивите на съда относно връзката на “съкращаването в щата”, извършено в болницата и изследване на причините довели до решението на работодателя – намаления обем на работа.

Как ВКС тълкува съкращението в щата

По този въпрос се е произнесъл още ВС с Тълкувателно решение № 19/80: “До съкращение в щатовете … би могло да се стигне по различни причини. Такива причини могат да бъдат: изменението на естеството и обема на дейността на стопанската организация; намалението на производствената й програма; промените в някои показатели, когато бройките длъжности се лимитират от такива показатели …, и изобщо всяко положение, при което се окаже, че предвидените в щата бройки длъжности са повече от необходимите. Причината, наложила внасянето на промяна (съкращение) в щата, обаче стои извън фактическия състав, съставляващ основанието за прекратяване на трудовия договор, и не е необходимо посочването й в заповедта за уволнение. Съответно при обжалване на заповедта подлежи на изследване и установяване само фактът дали действително има извършено съкращение по щата на учреждението или организацията.

Както беше посочено и предходната публикация при “съкращението в щата” обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени от работодателя са не причините за взетото решение, а  реда и условията за вземането му – в случай че са предвидени такива.
В този смисъл е и Определение № 208/2009 на ВКС: “ … Като елемент от обема правомощия на Управителя на дружеството, които правомощия произтичат от общата нормативна уредба, е и всяко едно конкретно правомощие, включително спорното по делото право да се променя щатното разписание. Следователно фактът, който работодателя следва да установи с оглед законосъобразността на предприето съкращение, е подлежащото на формално удостоверяване качество на своя управител, издал съответна заповед. Действително има случаи, в които по силата на изрична норма – законова, подзаконова или вътрешен регламент, друг орган, а не управителят на дружеството, следва да вземе решението за съкращение. В тези случаи, ако се касае до предписание по закон, изтъкнатите от касатора въпроси във връзка с доказването на съответния приложим хипотезис на специалната норма, биха се явили от решаващо значение, тъй като в тежест на работодателя ще бъде задължението да установи наличието на решение за съкращение на щата, законосъобразно взето от съответния друг орган.”

По случая с ямболската болница се очаква становището на Окръжен съд – Сливен, пред когото делото е висящо.

Становищата на страните, както и с решението на РС – Сливен можете да прочетете  тук

3 comments

Напишете коментар