ДВ 2011

Списък на медицинските изделия

Тема на предаването „Открито”, излъчено на 21.12.2011 по националната телевизия беше: „За съществуването на паралелна…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2011
Държавата плаща само медицинските изделия, включени в списъка по наредбата

Тема на предаването „Открито”, излъчено на 21.12.2011 по националната телевизия беше: „За съществуването на паралелна здравна система и „черен пазар“ на медицински консумативи”

В предаването се чуха обещания държавата да регулира пазара на медицински изделия, за да бъдат защитени интересите на пациентите.
Как точно ще изглежда регулацията в пазара на медицински изделия?

В ДВ 104/27.12.2011 е обнародвана Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Списък на медицинските изделия

Съгласно чл. 30а от Закона за медицинските изделия Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на МТСП, както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие

Държавата ежегодно ще определя стойността, до която се заплащат медицинските изделия, включени в списъка.

Посочените от закона организации и лечебни заведения няма да могат да заплащат медицински изделия извън този списък.

Кога ще стане факт списъка на медицинските изделия?

До 1 януари 2013 ИАЛ осигурява техническото и информационно обезпечаване на списъка.
НЗОК започва да договаря медицинските изделия от наредбата считано от 1 август 2013.
Министерството на труда и социалната политика определя пределните размери (лимити) на медицински изделия, считано от 1 септември 2013.
Министерството на здравеопазването и лечебните заведения договарят медицински изделия по наредбата считано от 1 юли 2013.

Съдържание на списъка на медицинските изделия

Списъкът на медицинските изделия ще съдържа:
1. общите идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие;
2. сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие;
3. търговска информация, включително продажна цена за медицинското изделие, както и за производителя/упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие;
4. стойността, до която се заплаща медицинското изделие.

6 comments

 • Моля ви да ми отговорите дали НЗОК заплаща пейсмейкърите с три електрода и ако ги заплаща – в какъв размер (изцяло или частично). Благодаря Ви предларително за отговора.

  • Мария Радева

   От 1 юли НЗОК заплаща единствено медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, ако те са включени в Списъка, изготвен по реда на Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия и до стойността, посочена срещу всяка една позиция в него. Списъкът съдържа стотици позиции на различни фирми.
   Списъкът е публикуван на сайта на НЗОК. Съответствието на медицинско изделие от списъка с необходимото за всеки пациент се преценява от лекар. Аз не съм лекар и бих могла да отговоря на въпроса Ви.

 • Ралица Атанасова

  Здравейте,

  Интересувам се дали коментираната наредба се отнася и за частни лечебни заведения, които имат сключен договор с НЗОК, но не с държавно и/или общинско участие, нито са ЛЗ по чл.5 от ЗЛЗ. При заплащането на медицински изделия следва ли да се ръководят от нормата на чл.30а от ЗМИ?

  • Мария Радева

   Нормата на чл.30а от ЗМИ се отнася само за визираните в текста лечебни заведения и институции.

Напишете коментар