Санкции

СБАЛК ”Кардиолайф” vs Медицински одит

Проверката на ИА „Медицински одит” в добилата обществена (скандална) популярност варненска кардиологична болница „Кардиолайф” завършва…

Мария Радева|Автор
28 мар. 2012

Проверката на ИА „Медицински одит” в добилата обществена (скандална) популярност варненска кардиологична болница „Кардиолайф” завършва с изключително обемния и съдържателен доклад от … две страници и няколко акта за административни нарушения.

Доклад за резултатите от извършената проверка в СБАЛК „Кардиолайф

На фона на целия сериозен случай и неблагоприятния за пациента резултат, едно от санкционираните нарушения звучи …. странно (меко казано).

Това ли е пример за работеща институция, която може да гарантира правата на пациентите – отговорите оставям на вас ….

Проверката в „Кардиолайф“

На 27.07.2011 в СБАЛК „Кардиолайф“ ООД започва проверка на ИАМО. Заповедта за проверка е връчена на главната мед. сестра, тъй като управителя д-р Спасков не бил в лечебното заведение по време на проверката.
Медицинската сестра била упълномощена с нотариално заверено пълномощно, по силата на което управителят й предоставял правата да подписва, подава и получава всички документи и книжа свързани с медицинската и административната дейността на дружеството и др.
По време на проверката именно главната медицинска сестра предоставяла на служителите на ИАМО нужните документи. В последния ден обаче, тя не се явила, като по нейни данни излязла в отпуск и това поставило в затруднение приключването на проверката. Лечебното заведение останало без представител и вместо от д-р Спасков, протоколът бил подписан от друг лекар. През това време на проверяващите не им било известно къде е д-р Спасков.

За поведението си управителя на СБАЛК „Кардиолайф“ ООД получава глоба от 3000 лева, която закономерно обжалва в съда.

Съдът за констатираното от Медицински одит нарушение

В това дело, за пореден път съдът констатира, че „са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилното приложение на материалния закон от страна на ИАМО и това налага обжалваното наказателно постановление да бъде отменено.”

Управителят е наказан на основание чл. 116 ал.1 от ЗЛЗ, за нарушение на чл.69 (2) т.1 от ЗЛЗ , съгласно който: ”Управителите, съответно изпълнителните директори на лечебното заведение управляват лечебното заведение”.

Според съда липсва каквото и да било описание на обстоятелствата, относими към съставомерните признаци на нарушението по чл.69 ал.2 т.1 от ЗЛЗ, изразяващо се в неуправление. Посочено е единствено, че д-р Спасков не е присъствал в лечебното заведение по време на проверката и че мед. сестра, упълномощена да подписва и получава документи, излязла в отпуск. Липсват каквито и да било обстоятелства, които да описват изпълнителното деяние – действие или бездействие, които да сочат, че управителят не е изпълнявал задължението си да управлява дружеството, нито в какъв период от време. Отсъствието на един управител от лечебното заведение, а дори от града, само по себе си не е достатъчно да се направи извод, че той не го управлява. Още по-малко значение може да има присъствието или отсъствието на главната мед.сестра, на която никой никога не е възлагал функции по управление, като същата била упълномощена единствено да подписва и получава документи. Отсъствието на представляващ дружеството далеч не е идентична с отсъствието на управляващ, а отсъствието на управляващия съвсем не е означава липса на управление.
Направен е правният извод, че лечебното заведение било останало без управител, но не стават ясни фактите, въз основа на които е направен този извод. В наказателното постановление буквално е посочено: ”От изложеното е видно, че след като д-р Спасков и главната медицинска сестра, която е била в законоустановен отпуск, лечебното заведение реално е било без управител, които да осъществява функциите вменени в задълженията му в чл. 30, ал. 1 от Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Специализирана болница за активно лечение по кардиология „Кардиолайф ООД…”.

„В това изречение липсва най-важното, а именно какво точно е сторил д-р Спасков“– остава в недоумение РС – Варна.

Решението на РС – Варна не е влязло в сила и подлежи на обжалване пред АС – Варна.

5 comments

 • Петър Евстатиев

  А това, че съдебното решение е copy-paste на наказателното постановление е пълно безобразие. Без наличието на НИТО ЕДНО доказателство за извършени нарушения, съдът налага санкция. Именно там медийният натиск е недопустим, но в България всичко е наопаки.

  • Мария Радева

   Вие вериятно говорите за последващото съдебно решение или за другото дело (защото по случая има онразувано и още едно дело) – защото решението което тук виизрам е в полза на санкционираното лице.

 • Станислав Карагяуров

  Този доклад е много постно написан и ако това е документ отразяващ извършена проверка много жалко.

  • Мария Радева

   Няма да коментирам за качеството на работа на държавната администрация, защото само допреди година и половина и аз съм била част от подобна администрация.
   Нали знаеш, че подобни доклади – нямат никаква правна стойност – важното е какво пише в АУАН и НП. Докладите са по изискване на устройствените подзаконови нормативни актове – но поне като се пишат, да се пишат малко по-качествено, че така приличат на отбиване на номер или на …. нещо друго…..

Напишете коментар