Санкции

Санкции на лечебните заведения по ЗЗО

От началото на 2011 съдилищата са постановили около 400 решения по жалби срещу санкции, наложени…

Мария Радева|Автор
18 авг. 2011


От началото на 2011 съдилищата са постановили около 400 решения по жалби срещу санкции, наложени от РЗОК.
За периода юни – декември 2010 постановените решения за около 300, и могат да бъдат прочетени в книгата “Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО“
Изходът от делата е различен и той зависи от това дали наистина е извършено нарушение, как то е установено от контрольорите, как е била организирана защитата на лечебното заведение.
Съдебните решения са добър пример за това:

  • Как лечебните заведения организират работата си, къде грешат и как може да се подобри административната им организация?
  • Какво най-често проверяват РЗОК и какви способи за контрол и доказване използва?
  • Как съдилищата тълкуват и прилагат правилата в ЗЗО и НРД?

РЗОК е наложила пет еднотипни санкции по ЗЗО на лечебно заведение за ПИМП.

Единствената санкция, която е отменена от съда е за това, че през 2010 е извършен амбулаторен преглед, който преглед не e документиран с амбулаторен лист на хартиен носител, не подписан от ОПЛ и ЗЗОЛ и не бил приложен към досието на пациента.
Въпросният амбулаторен лист е отчетен с електронния отчет в РЗОК.

Защо съдът смята, че не е извършено нарушение на ЗЗО и не следва да се налага санкция на лечебното заведение?

Не са представени категорични доказателства, които да установят, че на 16.04.2010 пациентът е посетил лекаря, извършен е преглед, съответно е възникнало задължение за документиране с амбулаторен лист на хартиен носител. По делото е представен амбулаторен лист от същата дата с вписан същия пациент, но този лист обаче не е подписан от когото и да било. Същият няма каквато и да било доказателствена стойност, в частност не удостоверява извършването на преглед. Разпитаният свидетел твърди, че този амбулаторен лист е отчетен в РЗОК на електронен носител. Тези показания обаче сами по себе си също не установяват по безспорен и категоричен начин извършване на преглед. Това е така, тъй като на първо място липсват други доказателства, които да потвърдят, че прегледа действително е бил отчетен пред касата. На следващо място видно от разпоредбите на НРД за 2010 /чл. 177, ал.2 I, A, т.1/ отчитането пред касата става с електронен отчет, изготвен от лекаря и скрепен с електронен подпис на същия. В тази връзка, доколкото отчитането пред касата е свързано и със съответно заплащане на лекаря, съществува възможност формално да бъде отчетен преглед който реално не е бил извършен. И след като такава възможност е налице, не може по безспорен и категоричен начин само въз основа на отчет в електронен вариант да се приеме, че на 16.04.2010 е извършил преглед. Доколкото факта на осъществяване на преглед не е безспорно установен, то няма как да се приеме по безспорен начин, че на лечебното заведение трябва да се наложи санкция по ЗЗО.”
Решението, в тази част, е потвърдено от Административния съд – Варна с мотива: “Съдът намира за неоснователни възраженията на РЗОК – Варна, че отчитането на прегледа от страна на общо-практикуващия лекар на електронен носител е достатъчно доказателство, че такъв преглед е бил извършен, при положение, че амбулаторния лист от 16.04.2010г. не е бил подписан от пациентката Й.. Съдът е установил, че липсват доказателства този преглед да е бил отчетен пред касата. Дори и това да е сторено, самото отчитане не преглед без подпис на пациента не доказва, че такъв е бил извършен. Противното би стимулирало неправомерно заплащане на лекаря от страна на Здравната каса.”

Защо обаче са потвърдени останалите четири санкции четете в следващата публикация.

1 comment

Напишете коментар