Санкции

Санкции на лекари по дентална медицина

Сборник с практиката на РЗОК по налагане на административни наказания – Санкциониране на лечебните заведения…

Мария Радева|Автор
17 юни 2011

Сборник с практиката на РЗОК по налагане на административни наказания –
Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО

Хит в санкционната политика на РЗОК по отношение изпълнителите на дентална помощ е налагането на санкции за грешки в отразяването на оралния статус.
Технологията на проверките не е сложна. Сравняват се отчетени в РЗОК амбулаторни листи на едно и също ЗЗОЛ, за две поредни години (2009 и 2010 или 2010 и 2011), с отразен орален стаус. Презумпцията е, че оралният статус на едно лице е сравнително постоянен (с изключение на случаите, за които има логично обяснение – например на мястото на зъб с кариес през 2009, логично е през 2010 да се появи обтурация). Несъответствия (извън медицински обоснованите), констатирани при сравняването на оралните статуси се приемат за грешки, които водят до налагане на административна санкция.
Съгласна съм, че отразеният в АЛ орален статус трябва да е точен и вярно да отразява състоянието на съзъбието на пациентите. (Тук веднага се прави асоциация с криминалните филми, в които по данни от стоматологичните картони се прави идентификация на жертвите).

Но основният въпрос, на който трябва да се отговори при така описаните проверки, е КОЙ Е ВЕРНИЯТ ОРАЛЕН СТАТУС? Отново по презумпция (защото е по-лесно, но незаконосъобразно) РЗОК приемат за вярно, отразеното в първия по време АЛ и налагат санкции за грешки в попълването на последващия АЛ. Подобна порочна практика категорично не е споделена от съдилищата, които отменят така наложените санкции. Или както казва АС – Русе „В хода на административно-наказателното производство обаче, не е извършена проверка с оглед установяване действителния орален статус на посочените пациенти, както и през коя година е невярното вписване в документите – през 2009 или през 2010, за да може да се установи в кой период от време е извършено нарушението и кои точно условия и ред за извършване на извънболнична помощ е нарушило задълженото лице.”

Фактите по случая:

РЗОК приемат, че изпълнителят на дентална помощ „е нарушил изискванията за извършване на обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус по отношение предоставяне на дентална помощ по вид и обем, съответстващи
на договорената,, което е установено по АЛ на ЗЗОЛ ….., във връзка със статуса на същото ЗЗОЛ отбелязан в АЛ №……., тъй като през 2009г. зъби с кодове 12, 13, 41, 43 и 34 са отразени с обтурация, а през 2010 са описани като здрави зъби – нарушение по чл.105а, ал.1 от ЗЗО, вр. чл.297, т.2 от НРД 2010, вр. чл.307, т.2, буква „а“ от НРД 2010 и вр. с чл.337, т.2, буква „а“ от НРД 2010.”.

Нарушението (за различни ЗЗОЛ и за различни зъби) е мултиплицирано 10 пъти и общата санкция е определена на 500 лева.

Районният съд смята, че „обжалваното НП е незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения.
С обжалваното НП по всички пунктове жалбоподателят е обвинен в нарушаване на разпоредба от НРД 2010 – 297 т.2 вр.чл.307 т.2 вр. Чл.337 т.2 б.а .Първо посочената разпоредба сочи ,че Изпълнителите на дентална медицинска помощ. предоставят дентална помощ по вид, обем и качество, съответстващи на договорената. В тази връзка чл.307 т.2 б.а НРД 2010 сочи, че същият субект извършва на всяко ЗЗОЛ , потърсило дентална помощ, обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
Описанието на нарушенията не сочат на изпълнително деяние, което да е в нарушение на посочените две разпоредби от НРД.
Съгласно чл.337, т.2 ба НРД / глава показатели за качество/ изискват оралният статус да е правилно и пълно вписана в амб. лист. Констатираното в протокола, акта и НП разминаване във вписванията в амб. листи съответно за 2009 и 2010 не могат да бъдат обвързани с неточност или неправилност на поставена диагноза /орален статус, тъй като не е извършена проверка под формата на анкета какво е действителното положение на оралния статус на посочените пациенти. При описанието на нарушението проверяващите, а и съответно наказващият орган не са посочили /вменили във вина/ неточно, неправилно или непълно вписване на орален статус и кога точно това е констатирано: дали е налице неточност и неправилност в първите амб. листи или при последващите прегледи, което е всъщност същественото за преценка наличието на нарушение по чл.105 а ал.1 ЗЗО и конкретно датата на неговото извършване.
Всички цитирани от наказващият орган норми от НРД са описателни по своя характер и начина им на подреждане и извеждане на връзката между тях не дефинира състав на адм. нарушение. Така съдът констатира съществен порок в обжалваното НП. Наказващият орган не е обвинил жалбоподателят чрез описателния възприет от него подход в нарушаване на показателите за качеството и ефективността на лечебната дейност в денталната медицина, от където да изведе извод че са нарушени условията и реда за оказване на медицинска помощ, определени в НРД, с което е допуснал нарушение на правата му да узнае в какво точно изпълнително деяние и на какви точно нарушени условия е обвинен.”

2 comments

  • Д-рНедялков,Стефан

    Здравейте!Честита Нова година!Бих искал да си закупя вашата книга с анализи по съдебни практики,свързани с наказания на лечебни заведения по ЗЗО.Точното име малко ми се губи.Вероятният вариянт за получаване и плащане ще е наложен платеж.Ще ви бъде ли възможна скайп връзка с мен,ако ви потърся там.?Моят е-chefi58.Д-рСтефанНедялков-стоматолог

Напишете коментар