Актуална информация

Санкции за неетично поведение

 „Общо 3 247 проверки в болници от цялата страна са направили контролните органи на НЗОК…

Мария Радева|Автор
31 мар. 2011

 „Общо 3 247 проверки в болници от цялата страна са направили контролните органи на НЗОК през 2010″
Всички дела за 2010 по жалби срещу санкции на РЗОК можете да намерите в сборника „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”. (рубриката Нова книга)

“През 2010 г. НЗОК е извършила 272 проверки по жалби. Пациентите са подавали оплаквания заради недостатъчно оказана им медицинска помощ; заплащане или доплащане на дейности, напълно или частично поети от НЗОК; заплащане на медикаменти по време на престоя им в болница; неетично поведение от страна на медицинския персонал и др. се казва в официално съобщение на институцията.

 Как точно НЗОК може да направи проверка за неетично поведение от страна на медицинския персонал и какви санкции може да наложи? Всъщност не може…

Деянията, за които длъжностните лица на РЗОК могат да налагат санкции са дефинитивно посочени в чл. 105а до 105ж ЗЗО (https://mariaradeva.com/?p=331) и сред тях няма такива, които да попадат в кръга на „неетично поведение”.

Юридическата наука прави разграничение между правна и етична норма и правилото е, че за нарушение на етични правила не се носи юридическа санкция. В специалната уредба на лекарската професия, съществуват правила, уреждащи етичните отношения в професията, но по съществото си това са правни, не етични норми. И тяхното неспазване е основание за налагане на санкция. Въпросът е кой налага тази санкция?

Кодексът за професионална етика съдържа етичните правила, които се прилагат в лекарската професия. И както се казва във въведението на кодекса: „Лекарската професия е творчество, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя служи на живота, здравето (психическо и физическо) и работоспособността на отделния човек и целия народ. Лекарската професия е свободна професия. Тя изисква от лекаря човечност, всеотдайност и чувство за отговорност. Лекарят е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя.

Лекарската етика е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото.

Етичните норми регулират отношенията на лекаря с пациента и неговите близки и отношенията на лекаря с колегите му и с обществото.

Правилата на професионалната лекарска етика са задължителни за всеки лекар.”

Изпълнението на нормите на лекарската етика се контролира от БЛС, като нарушенията се санкционират съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ), устава на БЛС и правилника за дейността на комисиите за професионална етика.

Съгласно съсловния закон лекарите и лекарите по дентална медицина носят отговорност за неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика, допуснато при изпълнение на професионалните си задължения. При констатиране на такива  нарушения могат да бъдат налагани следните наказания:

1. порицание;

2. глоба в размер една до пет минимални работни заплати;

3. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година.

Актове за установяване на нарушения, свързани с лекарската етика могат да бъдат съставяни от всеки член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, съответно на БЗС. Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на РК.

Не е грешка  гражданите да подадат жалба и до некомпетентен орган (какъвто в случая е НЗОК). В подобни случаи тези органи имат задължение да служебно да препращат жалбите на компетентната институция. Презумпцията на закона е, че административните органи познават както обема на своите правомощия, така и на другите контролни органи.

За да спестят излишна бюрокрация и загуба на време пациентите, които смятат, че спрямо тях е налице неетично поведение от страна на лекарите следва да подадат жалба в съответната колегия на БЛС/БЗС, като компетентна на разгледа оплакванията е Комисиите по професионална етика на РК.

Наказания за неетично поведение, наложени от други органи, са незаконосъобразни и в случай на съдебно обжалване ще бъдат отменени.

Оставете първия коментар