Актуална информация

Санкциите на ЛЗ през 2011 с по-високи размери

 Със закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обнародван в ДВ бр.101/2009 …

Мария Радева|Автор
2 ян. 2011

 Със закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обнародван в ДВ бр.101/2009  година се създаде нова правна уредба на контрола, осъществяван от РЗОК по отношение на изпълнение на индивидуалните договори, сключени с НЗОК. След измененията на ЗЗО, в понятието „санкции при неизпълнение на договорите” се включват качествено различни правоотношения, формирани между финансиращия орган и договорните партньори. От 01.01.2010 на изпълнителите на медицинска/дентална помощ се налагат административни наказания.  

 От 11-те члена в Раздел X на ЗЗО „Контрол, експертиза и спорове” само в два се съдържат норми съотносими към административно – наказателната отговорност, вменена на лечебните заведения. Член 73, ал.1 ЗЗО регламентира правомощията на финансовите инспектори. Член 74, ал.1 ЗЗО дефинира правомощията на лекарите-контрольори. Член 74, алинеи 3 и 4 ЗЗО схематично описва процедурата по установяване на административни нарушения и налагането на наказанията. Нормите не са прецизирани и по съществото си са лишени от правен смисъл. Процедурата по установяване на нарушенията и налагане на административните наказания е предмет на уреждане от специалния процесуален закон – ЗАНН и съществуването на идентични норми в ЗЗО е излишно.

 Предвидените административни  нарушения, които могат да бъдат реализирани от договорните партньори на НЗОК се съдържат в Глава пета на ЗЗО – Административно-наказателни разпоредби. В голямата си част нормите на членовете от  105а до 105ж от ЗЗО  съдържат бланкетни административно – наказателни състави. Текстовете са така, формулирани, че посочените в тях признаци на нарушение следва да се допълват или специфицират чрез друг нормативен акт, в болшинството от случаите това е НРД. Общият бланкетен състав може да бъде основа за многобройни конкретни административно-наказателни състави, т.е. нарушения.

През първата година от прилагането си новата правна уредба благоприятства ЛЗ, предвид факта, че констатираните администативни нарушения са били извършени за пръв път. През настоящата година фактическата обстановка ще е съвсем различна, с оглед наложени и влезли в сила наказателни постановления. Наложените на ЛЗ санкции през 2010 ще бъдат основание за налагане на по-високи санкции през 2011.

„Историята” на санкциите на ЛЗ от миналата година ще се отрази при определяне размера на санкциите в два аспекта:

1)                  ЗЗО определя размера на санкциите с долна и горна граница (в размер от – до). Административно наказващият орган (директорът на РЗОК) ще определи конкретният размер на санкцията като съобрази тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. По принцип всички наложени и влезли в сила административни санкции (тук не се включват случаите на повторност) обуславят налагането на по-висок размер на санкцията. При извършването на административно нарушение след налагане на административна санкция се приема, че ЛЗ не е поправило поведението си към спазване на правилата, което е основание за определяне размера на санкцията към горната й граница.

2)                  За извършването на нарушение в условията на повторност ЗЗО предвижда по-високи размери на наказанието. Съгласно ЗЗО повторно административно нарушение е такова, извършено в едногодишен срок след влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение.

На практика разпоредбата означава следното: На 25.08.2010 в сила влиза НП за нарушение по чл. 105а, ал.3 ЗЗО. В този случай няма значение кога е извършено самото нарушение. За всички случаи на констатирани нарушения по чл. 105а, ал.3, извършени след 25.08.2010 до 25.08.2011 на ЛЗ ще бъдат налагани по-високите санкции, предвидени за случаите на т. нар. повторност.

 Както вече беше споменато членове от 105а до 105ж от ЗЗО  съдържат бланкетни състави и в тях могат да се формулират множество различни конкретни нарушения.

Как ще се прилагат разпоредбите за повторност – при пълно съвпадение на нарушението или само при идентичност на основния член – ще покаже бъдещата практика на РЗОК.

 Наложените санкции, като цяло, така и размерът им, подлежат на съдебен контрол. За правомерността на налаганите санкции в условията на повторност в по-високи размери – окончателното становище е на съда.

 Всички съдебни решения – повече от 250 – постановени през 2010  по дела, свързани с обжалване на наложени от РЗОК санкции са събрани в сборника с коментар „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”, който ще излезе от печат в средата на януари 2011.

1 comment

Напишете коментар