Аргументи и коментари

Само индивидуалните практики ще могат да продават лекарствени продукти в малките населени места

В ДВ 54/15.07.2011 е обнародвана Наредба № 5 от 6.07.2011 за условията и реда за…

Мария Радева|Автор
18 юли 2011


В ДВ 54/15.07.2011 е обнародвана Наредба № 5 от 6.07.2011 за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.
Действащата до сега Наредба № 6 от 2001 за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствени продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри е отменена.

В едномесечен срок от днес, лечебните заведения за извънболнична помощ, получили разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на новата Наредба 5/2011.

По реда на новата Наредба 5/2011 единствено лекарите и лекарите по дентална медицина ще могат да съхраняват лекарствени продукти по определен списък.
Когато в населено място няма разкрита аптека, право да съхраняват и продават лекарствени продукти ще имат само индивидуалните практики за първична и специализирана извънболнична помощ

Разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се издава от директора на РЗИ, на чиято територия е регистрирано лечебното заведение. Отново директорът на РЗИ, по предложение на контролните органи от ИАЛ, ще прекратява издаденото разрешение при неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти.

Лекарите и лекарите по дентална медицина, могат да съхраняват и продават разрешени за употреба в страната готови лекарствени продукти съгласно определения списък, в количества, необходими за 5-дневен курс на лечение.

Контролът по изпълнение на наредбата ще се осъществява от ИАЛ и съответната РЗИ.

Текстът на Наредба 5/2011 е достъпен тук

Оставете първия коментар