ДВ 2012

Рекламата на лекарствени продукти и лекарите (част 2)

Реклама на лекарствени продукти (част 1) Не повече от два броя мостри от една и…

Мария Радева|Автор
6 фев. 2012
Рекламата на лекарствени продукти

Реклама на лекарствени продукти (част 1)

Не повече от два броя мостри от една и съща лекарствена форма на лекарствения продукт, през една календарна година ще могат да бъдат предоставяни на медицинските специалисти.

Притежателите на разрешения за употреба могат по изключение да предоставят безплатни мостри от лекарствени продукти само на медицински специалисти, имащи право да предписват лекарствени продукти.
Освен ограничението за броя на мострите, следва да се съобразят и следните условия:
1. всяка мостра е не по-голяма от най-малката разрешена за употреба и пусната на пазара опаковка;
2. всяка мостра съдържа надпис „безплатна мостра, която не се продава“ или друго предупреждение, носещо същия смисъл.

За притежателите на разрешения за употреба е въведено задължение да поддържат система за отчетност и контрол на предоставените мостри, която съдържа: имена на медицинския специалист, на който са доставени мострите, вид, количество и време на доставка. При нужда ИАЛ има достъп до тази информация.

Изискванията за предоставяне на безплатни мостри от лекарствени продукти са записани, освен в ЗЛПХМ и в обнародваната в ДВ 10/03.02.2012 Наредба № 1/2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти.

Реклама на лекарствени продукти, предназначена за медицински специалисти

Медицинските специалисти, които предписват лекарствени продукти, не могат да искат или приемат никакви имуществени или други облаги от производители на лекарствени продукти, притежатели на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация, медицински търговски представители и търговци с лекарствени продукти.

При провеждане на промоционални срещи, научни конгреси, симпозиуми или други мероприятия с научна цел, посещавани от медицински специалисти, спонсорите или организаторите могат да поемат разноските на медицинските специалисти по пътуването, престоя им и регистрационните такси в съответната държава, в която се провежда мероприятието, с изключение на лицата, заемащи публична длъжност, на членовете на комисиите ЗЛПХМ и на Висшия съвет по фармация. Разноските, разноските поемани от организаторите трябва да бъдат строго ограничени само до професионалните и научните цели на събитието и по отношение на лица, които са медицински специалисти.

Медицинските търговски представители, извършващи посещения при медицински специалисти, е необходимо да притежават достатъчно научни познания, даващи им възможност да предоставят точна и пълна информация за лекарствения продукт. При посещенията медицинските търговски представители предоставят при поискване на медицинските специалисти одобрената кратка характеристика на лекарствения продукт, който представят, и информация относно цената на лекарствения продукт и условията за неговото пълно или частично заплащане от НЗОК.

Забрането е поставянето на рекламни материали, предназначени за разпространение сред медицински специалисти, на места, достъпни за пациенти. Разпространение на рекламни плакати (постери) на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание, се допуска само на научни конгреси, симпозиуми и други мероприятия с научна цел, в които участват медицински специалисти.

1 comment

Напишете коментар