НРД 2012

Регулативни стандарти 2012

Регулативните стандарти в решенията на ВАС – надежда всяка тука оставете …. ВАС: “Договорите за…

Мария Радева|Автор
14 фев. 2012

Регулативните стандарти в решенията на ВАС – надежда всяка тука оставете ….

ВАС: “Договорите за оказване на извънболнична медицинска помощ съдържат една съществена особеност, която ги отличава от договорите в гражданското право – страна по тези договори е НЗОК като юридическо лице на публичното право и правен субект, носител на публична власт, поради което между нея и другата страна лечебното заведение (юридическо лице на частното право) няма равнопостановеност.”

Темата за регулативните стандарти е до болка позната и на лекарите и на пациентите.
Регулацията на достъпа до медицинска помощ е била предмет на редица публикации и в www.MariaRadeva.com.

Регулиране на разходите или ограничаване на достъпа

ОПЛ vs. РЗОК

Регулативните стандарти – нормативна уредба и съдебна практика

Регулативни стандарти 2012

Законът за бюджета на НЗОК 2012 отново предвижа прилагането на т.нар. регулативни стандарти.

Съгласно чл. 3 от ЗБНЗОК 2012 всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ НЗОК определя броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности. Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на регулативните стандарти.

От миналата седмица на страницата на НЗОК са достъпни Правила за реда за определяне броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности от отделните изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), приети с решение на РД 0 НС – 04-5/31.01.2011 на НС на НЗОК.
Регулативни стандарти – 2012

Регулативните стандарти са задължителни за изпълнителите на медицинска помощ

Не веднъж съм казва, че независимо от факта дали системата на регулативните стандарти ни харесва или не – правилата са задължителни и трябва да се спазват от лечебните заведения. В противен случай – изпълнителите, които надхвърлят определените им регулативни стандарти – ще възстановяват суми на НЗОК.

Често ме питат има ли смисъл да бъдат обжалвани по съдебен ред писмените покани за възстановяване на суми за надвишени регулативни стандарти. Съдебното обжалване е право на всяко лице и всеки сам ще реши за себе си ще се възползва ли от правата си и по какъв начин.
Това, което аз мога да кажа е какъв би бил вероятният изход от съдебния спор. Темата за регулативните стандарти е решена от ВАС еднозначно – издадените от РЗОК писмени покани почти винаги са потвърждавани (съществуват малки изключения, но те не създават практика, а по-скоро потвърждават правилото за неизбежността на финансовите рестрикции).

Решенията на ВАС за регулативните стандарти поразително си приличат, като основният смисъл е: “Сключеният между лечебното заведение и НЗОК индивидуален договор определя параметрите на дължимата медицинска дейност и начина за нейното заплащане. Клаузите на договоара установяват и правилата, по които ИМП може да назначава извършване на специализирани медицински дейности и медико-диагностични дейности по брой или стойност на отделните видове, определени в индивидуални регулативни стандарти. Това означава, че излизането извън тези рамки трябва да е за сметка на лечебното заведение, защото се надвишават медицинските дейности, предмет на договора, които НЗОК е приела да финансира. Превишението води до получаване на суми без правно основание, които подлежат на възстановяване.” (решение от 09.01.2012)

”Подписването на индивидуалния договор с НЗОК и двустранните протоколи за определяне на регулативните стандарти за всяко тримесечие на календарната година означава, че ИМП се е задължил да спазва установените финансови рамки. В индивидуалния договор е заложено задължението на изпълнителя да възстанови заплатените средства за СМД и МДД извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране. С подписването на договора и на двустранните протоколи, отразяващи броя на РС за съответния период, жалбоподателят се е съгласил с условията, посочени в документите.” (решение от 21.01.2012)

Какви най-чести доводи излагат лечебните заведения в своя защита и какви са мотивите на ВАС, за да потвърждава писмените покани – четете в следващата публикация ….

Оставете първия коментар