Трудово и осигурително право

Разместване на почивни дни през 2013

🙂 въпреки предсказанията на маите за края на света …. правителството прие решение за разместване…

Мария Радева|Автор
22 ное. 2012

🙂 въпреки предсказанията на маите за края на света …. правителството прие решение за разместване на почивни дни през 2013. Решение 945/15.11.2012 е обнародвано в ДВ 91/2012.

Как ще почиваме през 2013?

2 май (четвъртък) е обявен за почивен ден, а 11 май (събота) – за работен ден.
31 декември (вторник) е обявен за почивен ден, а 14 декември (събота) – за работен ден.

График за ползване на платения годишен отпуск

Говорейки за почивни дни, напомням на работодателите задължението им по чл. 173, ал.1 от КТ.

До 31 декември 2012 работодателят трябва да утвържди график за ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година.
Графикът се изготвя след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.
Преди да утвърди графика, работодателят е длъжен да покани всички служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години.

Съдържанието на графика за ползването на отпуски е нормативно определено и той задължително съдържа данни за:
трите имена на служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.

Наличието на график, както и неговото изпълнение, подлежи на контрол от Инспекция по труда.

3 comments

Напишете коментар