Актуална информация

Дефиниране на ПКК и въвеждане на скрининга като профилактичен метод

Изменения на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията: 1) Нормативно…

Мария Радева|Автор
29 юли 2011

Изменения на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията:

1) Нормативно се определя обхвата на изследването ПКК (пълна кръвна картина), което е задължително при провеждане на профилактични прегледи за лицата над 18 години.
Считано от днес, 29.07.2011, при извършване на ПКК, в хода на профилактичния преглед, включва кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC”

2) Нормативно се дефинира, извършването на скрининг като метод за профилактика на заболяванията.
Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.
Скрининг може да бъде осъществен в случай, че са изпълнени следните изисквания:
1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;
2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;
3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;
4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;
5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението.

Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в съответните медицински стандарти и са в съответствие с утвърдените европейски практики.

Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:
1. програми и проекти;
2. републиканския бюджет;
3. други

3) Считано от 01.07.2012 държавата следва да създаде и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност. Системата за организиран скрининг ше се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.
Във всяка РЗИ ще бъде назначен координатор на системата за организиран скрининг
Конкретната програма или проект за извършване на скрининг се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.

Дано поредната администрация и въвеждането на поредния модерен термин в здравеопазването изиграят положителна роля за подобряване здравето на нацията.

1 comment

Напишете коментар