Трудово и осигурително право

Промяна на наредби, свързани с осигуряването

В ДВ 17/2014 са обнародвани поредица от изменения в подзаконовите нормативни актове, регулиращи осигурителните отношения.…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2014

В ДВ 17/2014 са обнародвани поредица от изменения в подзаконовите нормативни актове, регулиращи осигурителните отношения.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Със задна дата, считано от 01.01.2014, се променят задълженията на осигурителя в случай на трудова злополука. По досегашния ред когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят предоставя на ТП на НОИ и копие от болничния лист. В случай, че злополуката бъде призната за трудова и се издаде съответното разпореждане и ако има продължение на болничните листове, осигурителят представя и копие от продълженията. С изменението осигурителите се освобождават от задължението да представят копие от продълженията на болничните листове.
Съгласно новата редакция на чл. 4, ал.1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки – когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен лист. Съгласно ал. 2 копието от първичния болничен лист се изпраща на териториалното поделение на НОИ в 3-дневен срок от представянето му пред осигурителя.
Съгласно чл. 13 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки причинната връзка между увреждането и настъпилата временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт се установява от органите на медицинската експертиза.
Останалите изменения в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки са езикови редакции.

Наредба за трудоустрояване

Измененията в Наредбата за трудоустрояване отново са свързани с намаляване на административната тежест за осигурителите и с работата на Комисията по трудоустрояване. Съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата за трудоустрояване Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на Кодекса на труда. Списъкът на местата за трудоустрояване се съхранява в предприятието. По досегашния ред преписи от списъка се изпращат на ТП на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. С измененията работодателят ще е задължен да изпраща препис от списъка с подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване единствено на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното общественото осигуряване

Измененията в наредбата изглеждат много бройни, но са свързани, преди всичко, с уредения в КТ нов вид отпуск и следващите се обезщетения – при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок 365 дни се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец, със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни се изплащат въз основа на заявление-декларация от осиновителя по образец, със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

Реципрочни изменения, във връзка с обезщетенията при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст са направени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

В създадената нова ал. 1 на чл. 2а е уреден редът за изчисляване на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Изчисляват се както следва:
1. от средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, и размерите на осигурителните вноски за този фонд – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице
2. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ и фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване без осигурителния доход по т. 1, и размерите на осигурителните вноски за тези фондове – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице
3. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ на държавното обществено осигуряване, и размера на осигурителната вноска за този фонд
4. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд, и размера на осигурителната вноска за този фонд
5. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за този фонд, и размерите на осигурителните вноски за същия фонд – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице
6. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за този фонд, и размерите на осигурителните вноски за същия фонд
7. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за периодите на отглеждане на дете по чл. 164 и осиновяване по чл. 164б от Кодекса на труда, и съответната част от размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване
8. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, в това число средствата за социални разходи, върху които се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване, и размерите на осигурителните вноски за здравно осигуряване – поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице;
9. от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски само за здравно осигуряване, и съответната част от размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване
10. от брутното трудово възнаграждение, върху което се дължат вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, и размера на вноската за този фонд.

Досегашната ал. 1, относно закръгляването на вноските става ал.2.

Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

От 01.04.2014 отпада задължението, при отпускането на паричните обезщетения за безработица, да се представя документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта. Отпада задължението за представяне на удостоверителния документ. Задължението за регистрацията, в съответните срокове, на безработните лица в Агенция по заетостта, като предпоставка за изплащане на обезщетението за безработица – остава без промяна.

От 01.01.2014 се редуцират някои от задълженията на лицата, получаващи обезщетения за безработица:
При настъпване на някое от условията за спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричното обезщетение за безработица, безработните лица, срок до 7 работни дни, подават декларация по образец (приложение N 5). С измененията в наредбата, отпада задължението безработните лица да представят и съответните доказателства за настъпване на декларираното обстоятелство.
Декларацията по приложение N 5 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.
Освен с трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, осигурителният стаж на безработните лица, вече може да се установява наличните в НОИ данни.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Измененията в наредбата са предимно технически.
Разпоредбата на чл. 1, ал.5 е със следното съдържание: Осигурителните вноски за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 5 от КСО през месеца.

Направени са и уточнения относно недължимостта на осигурителни вноски върху определени суми (обезщетения и други парични средства), изпращане по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ, Закона за държавния служител, Закона за съдебната власт и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

4 comments

 • Здравейте,
  Ползвах болнични от 24.08 до 06.09 и след това продължение без прекъсване от 07.09 до 22.09.2015г. Доколкото знам болничния се изплаща на база работни дни за периода, които са 21 за периода от 24.08 до 22.09, но при справка в сайта на нои там са ми изплатени само 15 дни, 4 за първия и 11 за продължението, имам и 3 дни изплатени от работодателя, но все пак ми се губят 3 дни.
  Благодаря за вниманието!

  • Мария Радева

   В справката на НОИ за изплатените болнични се показва и периода, за който се дължи обезщетението.
   Единствено от НОИ могат да отговорят на поставения въпрос, като се преценят обстоятелствата по издадените болнични.

 • П. Панайотов

  Здравейте г-жо Радева,
  Благодаря ви, че ви има.
  Работя и се осигурявам от 10 месеца в Германия. Диабетно болен съм и получавам пенсия за инвалидност в България с валиден ТЕЛК до Месец октомври 2015 г. ТЕЛК ми изтича и сега трябва да се явявам на нов. В БГ от 10 месеца не вземам инсулин с рецептурната си книжка и съм подал декларация в РЗОК, че отсъствам от страната повече от 6 месеца.Въпроса ми е: след като работя и се осигурявам в Германия имам ли право на пенсията си по болест в БГ и какво трябва да направя, за да я запазя.
  Благодаря ви предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността, в тази връзка основна предпоставка за получаването на пенсията е решението на ТЕЛК за определяне трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.

   Единствено за лицата, навършили общата пенсионна възраст, пенсиите за инвалидност се отпускат пожизнено.

   Въпросът дали, при условие, че Ви е определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане ще можете да работите, респ. да се осигурявате (независимо в коя държава членка) зависи от решението на ТЕЛК за това какви условия на труд са Ви определени, имате ли противопоказания и т.н.
   Ако работите работа, съответстваща на решението на ТЕЛК – продължаването на работата, респ. осигуряването не е пречка за получаването на пенсията за инвалидност.

Напишете коментар