ДВ 2012

Промяна в Център „Фонд за асистирана репродукция“

В ДВ 103/28.12.2012 са обнародвани изменения в нормативни актове, уреждащи финансирането на асистираната репродукция. Изменения…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2012

В ДВ 103/28.12.2012 са обнародвани изменения в нормативни актове, уреждащи финансирането на асистираната репродукция.

Изменения в Центъра „Фонд за асистирана репродукция“

Дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“ ще бъдат свързани с:

1. разглеждане на заявления за одобряване на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция, финансирани от бюджета на НЗОК, в лечебни заведения в Република България
2. създаване и поддържане на регистър на лица с репродуктивни проблеми

Фондът ще одобрява до 3 ин витро процедури на едно лице.

Запазва се създаденият към фонда Обществен съвет, но се разширява съставът му – от 7 на 9 членове. Двамата нови членове ще бъдат представители на НЗОК. До определянето на представители на НЗОК в Обществения съвет той ще заседава и взема решения в досегашния си състав.

Общественият съвет ще осъществява следните функции:
1. разглежда заявления на български граждани за одобряване извършването на асистирана репродукция със средства от бюджета на НЗОК в лечебни заведения в Република България; лицата, които подават заявление, трябва да отговарят на следните общи критерии:
а) състоянието на мъжа или жената да не позволява осъществяване на репродуктивните им функции по естествен път;
б) да са налице другите специални изискванията по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения;
2. прави предложение до директора на фонда по всяко подадено заявление за одобряване за извършване на асистирана репродукция или за отказ, придружено с мотиви за одобряване или за отказ.

За започване на процедурата, директорът на фонда, по предложение на Обществения съвет, издава заповед за одобряване на заявителя за дейности по асистирана репродукция, финансирани от НЗОК, в която посочва и избраното лечебно заведение. При определени условия може да бъде постановен и мотивиран отказ, който подлежи на обжалване.

Директорът на фонда ще продължи да сключва договори с лечебни заведения за дейностите по асистирана репродукция. При установяване на нарушение в дейностите, извършвани от лечебното заведение, директорът на фонда е длъжен да прекрати договора.

Лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция въз основа на заповеди за одобряване от фонда, подлежат на съвместен контрол от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и фонда. Лечебните заведения се проверяват планово най-малко веднъж годишно.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013.

Оставете първия коментар