ДВ 2013

Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2013

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение.

Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

В предходната редакция на наредбата лекарствените продукти, бяха посочени общо – като съдържащи наркотични вещества. След измененията, съставките на лекарствата с особен ред на предписване са точно определени – етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол.
Преди измененията – беше допустимо да се предписват опиоидни аналгетици – при диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания, за срок по-голям от 30 дни. С последните изменения се връща старото правило, че лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол се предписват в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни (без изключения).

С измененията от м. септември 2013, предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка, предоставена от МЗ, с жълт цвят – за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и със зелен цвят – за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от същата наредба.

Отпада изискването предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в лечебните заведения със стационар да се извършва на отделен лекарствен лист, който се попълва в три екземпляра.

2 comments

Напишете коментар